End-User License Agreement

Deze End-User License Agreement (in het Nederlands ook wel: eindgebruiker licentievoorwaarden, hierna: “EULA”) is een overeenkomst tussen u en Ampersand Software B.V., gevestigd te Wormerveer, Nederland (hierna: “Ampersand“). Deze EULA geldt voor het gebruik van de Grond, Weg en Waterbouw CAD-software (hierna: de “Software”).

 

1. Algemeen

1.1
Door gebruik te maken van de Software of een deel van de Software (inclusief updates, upgrades en of supplementen hiervan), alsmede de EULA akkoord heeft bevonden via ‘click-wrapping’, bent u akkoord gegaan met de voorwaarden van deze EULA.

1.2
Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, kunt u geen gebruik maken van de Software.

 

2. Licentie

2.1
Deze EULA verschaft u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, licentie (hierna: de “Licentie”) om de Software te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden onder de voorwaarden zoals overeengekomen in deze EULA gedurende de periode waarin u gerechtigd bent gebruik te maken van de Software.

2.2
De Software mag enkel gebruikt worden voor eigen interne bedrijfsdoeleinden en u bent niet gerechtigd de Software (of de gegevensdragers waarop deze is vastgelegd) ter beschikking te stellen aan derden, hiertoe toegang te verlenen aan derden of de Software (commercieel) te exploiteren.

2.3
Op het moment van installatie van de Software is sprake van acceptatie van de Software.

2.4
Het is verboden de Software geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, de Software te wijzigen, analyseren met behulp van ‘reverse engineering’, decompileren of demonteren, dan wel om producten te ontwikkelen die zijn afgeleid van de Software. Ook zult u anderen niet toestaan deze handelingen te verrichten.

2.5
U vrijwaart en stelt Ampersand schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het misbruik dan wel gebruik van de Software in strijd met de Licentie zoals hiervoor beschreven.

2.6
De Licentie geeft u geen recht op onderhoud, dan wel toekomstige updates, upgrades of supplementen van de Software. Indien u updates, upgrades of supplementen worden aanschaft dan is het gebruik van deze updates, upgrades en supplementen onderworpen aan deze EULA en aan eventuele wijzigingen en/of aanvullingen hierop, waaronder additionele kosten.

 

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1
Ampersand en/of haar licentiegevers zijn en blijven de rechthebbende ten aanzien van alle op grond van Nederlandse, Europese, dan wel overige buitenlandse wet- en regelgeving en/of internationale verdragen geldende rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten“) op de Software en anderszins.

3.2
Ampersand verleent u slechts de Licentie op de Software in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA. De EULA strekt niet tot enige overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten door Ampersand aan u.

3.3
Het is u niet toegestaan om de (handels)namen, merken, logo’s of enig ander Intellectueel Eigendomsrecht op de Software of van Ampersand te gebruiken op een wijze die de indruk wekt dat partijen een overeenkomst en/of samenwerking zijn aangegaan.

3.4
U vrijwaart en stelt Ampersand schadeloos te zake van aanspraken van Ampersand of derden ter zake van iedere (gestelde) inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten die betrekking hebben de Software of anderszins toekomen aan Ampersand.

 

4. Vertrouwelijkheid

4.1
Vertrouwelijke Informatie wordt als volgt gedefinieerd:

  • alle gegevens en informatie met inbegrip van persoonsgegevens die aan Ampersand (of haar leverancier/distributeur) ter beschikking zijn gesteld door u of die verkregen, ontwikkeld of geproduceerd zijn of verwerkt worden door Ampersand (of haar leverancier/distributeur) en die voortkomen uit de Software of specifiek zijn gecreëerd in het kader van het gebruik van de Software; en
  • alle informatie die partijen bij de uitvoering van de EULA dan wel anderszins in het kader van het verkrijgen of het gebruik van de Software ter kennis komt en die door de verstrekkende partij als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed.

4.2
U en Ampersand maken Vertrouwelijke Informatie op geen enkele wijze aan derden bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht.

4.3
U erkent dat de door Ampersand in het kader van het gebruik van de Software ter beschikking gestelde Software, producthandleidingen, overige materialen en/of documentatie als Vertrouwelijke Informatie kwalificeert.

 

5. Geen garanties

5.1
Ampersand biedt de Software ‘as is’ aan en garandeert niet dat in de Software geen fouten voorkomen en evenmin dat deze zonder fouten functioneert. U erkent hierbij dat fouten tijdens en/of door het gebruik van de Software mogelijk zijn.

5.2
Ampersand zal zich redelijkerwijs inspannen om fouten in de Software die binnen drie (3) maanden (de “Beperkte Garantieperiode“) na acceptatie schriftelijk gemeld zijn door u. De melding dient voldoende details te bevatten over de vermeende fout(en).

5.3
Ampersand verstrekt geen garanties met betrekking tot, onder andere maar niet beperkt tot, de geschiktheid van de Software voor een bepaald doel, de betrouwbaarheid, het bieden van nauwkeurige en/of volledige resultaten, het vrij zijn van virussen en ononderbroken functioneren.

5.4
In afwijking van de Beperkte Garantieperiode zoals omschreven in artikel 5.2, indien van toepassing, eindigt de Beperkte Garantieperiode onmiddellijk op het moment dat u een of meer van de voorwaarden van deze EULA niet naleeft.

5.5
Ampersand behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen in de Software aan te brengen.

5.6
Om gebruik te kunnen maken van de Software dient voldaan te worden aan bepaalde (systeem)eisen. Ampersand of haar distributeurs zullen u informeren omtrent deze (systeem)eisen. U verklaart hierbij de (systeem)eisen te hebben gezien en ontvangen.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1
Indien Ampersand en/of haar leveranciers/distributeurs jegens u aansprakelijk is/zijn, zal/zullen zij slechts verplicht zijn de schade te vergoeden conform het bepaalde in titel I afdeling 10 Boek 6 BW, met inachtneming van de beperkingen en uitsluitingen zoals opgenomen in dit artikel.

6.2
Noch Ampersand noch haar leveranciers of distributeurs zijn aansprakelijk jegens u of jegens derden voor indirecte of gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval schade bestaande uit gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade voortvloeiend uit het onvermogen de Software te gebruiken of toegang te verkrijgen tot hierin opgeslagen data of gegevens, verlies, diefstal of verminking van data of gegevens, schade als gevolg van wijziging van gegevens of data door niet-geautoriseerde gebruikers, schade als gevolg van door u in de Software opgeslagen gegevens, schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot de Software, verlies van uw klanten, schade als gevolg van aanspraken van klanten van u, verminderde goodwill en reputatieschade verstaan.

6.3
De krachtens dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Ampersand en elk van haar leveranciers en distributeurs voor schade is per gebeurtenis, dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot het bedrag wat door de verzekeraar van een door Ampersand afgesloten verzekering uitgekeerd wordt. In het geval de verzekeraar niet over gaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag dat u over de voorgaande drie (3) maanden heeft betaald voor de Software met een maximum van €1.000,-(zegge: duizend Euro).

6.4
Ampersand is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

6.5
Iedere vordering tot schadevergoeding van u vervalt twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij u voor het verstrijken van deze vervaltermijn een rechtsvordering instelt.

6.6
U zal Ampersand haar leveranciers/distributeurs vrijwaren van en schadeloosstellen tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en uitbetalingen) die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op:

  • schending door u van hetgeen in deze EULA is bepaald; of

(ii) enige claim van een derde voortvloeiend uit het gebruik van de Software door u.

 

7. Duur en beëindiging

7.1
Deze EULA komt tot stand op het moment dat u de Software voor de eerste keer gebruikt en eindigt automatisch op het moment dat de onderliggende overeenkomst op grond waarvan u de Software heeft afgenomen eindigt.

7.2
Indien u niet voldoet aan enige voorwaarde neergelegd in deze EULA, is Ampersand gerechtigd deze EULA met onmiddellijke ingang zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, op te schorten, te ontbinden of op te zeggen. Ampersand kan niet gehouden worden tot vergoeding van enige schade vanwege opschorting of opzegging. Indien de EULA is beëindigd, vervalt de Licentie en bent u niet langer gerechtigd op welke wijze dan ook gebruik te maken van de Software.

7.3
Indien EULA (geheel of gedeeltelijk) ontbonden wordt, is Ampersand of diens distributeur nimmer gehouden tot terugbetaling van reeds ontvangen vergoedingen aan u. Vergoedingen voor de Software voorafgaand aan de ontbinding, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk opeisbaar indien deze niet reeds voldaan zijn.

7.4
U kan deze EULA enkel op de in dit artikel en overigens in de EULA opgenomen gronden beëindigen. Overige wettelijke en/of contractuele gronden voor beëindiging worden expliciet uitgesloten.

7.5
Beëindiging van (enig deel van) deze EULA ontslaat partijen niet van verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van kracht te blijven. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten en artikelen betreffende aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, geschillen en toepasselijk recht. Na het eindigen van deze EULA bent u uitdrukkelijk niet gerechtigd gebruik te maken van de Software en dient ieder verder gebruik gestaakt te worden.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1
Op deze EULA is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van de Conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen (Weens Koopverdrag) wordt hierbij expliciet uitgesloten.

8.2
Alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze EULA, het gebruik van de Software of anderszins zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, welke gerecht exclusieve jurisdictie toekomt met betrekking tot dergelijke geschillen.

 

9. Overige

9.1
Indien één of meer afzonderlijke bepalingen van de EULA nietig dan wel onverbindend mochten blijken te zijn, dan blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen uit de EULA. Partijen voeren over de nietige en/of vernietigde bepalingen overleg teneinde zo mogelijk een vervangende regeling te treffen. Doel en strekking van de EULA worden daarbij niet aangetast.

9.2
Opschorting van verplichtingen voortvloeiend uit de EULA conform artikel 6:52 BW en/of artikel 6:262 BW door u is uitgesloten.

9.3
U bent niet gerechtigd uw rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze EULA over te dragen.

9.4
Ampersand heeft het recht om deze EULA eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Ampersand zal de wijziging of aanvulling ten minste dertig kalenderdagen vóór inwerkingtreding bij u aankondigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang mogen zonder voorafgaande aankondiging worden doorgevoerd.